LífeyrissjóðslánLifeyrissjodslanTrueFalseFalseFalse/forsida/lifeyrissjodslan/lifeyrissjodslan/LífeyrissjóðslánLifeyrissjodslanTrueFalseFalseFalse/default.aspx?PageID=365c396e-af0c-11ea-9f52-d8d385b75e5c
Lífeyrissjóðslán

Lífeyrissjóðslán

Til að geta fengið lífeyrissjóðslán hjá EFÍA er skilyrði að sjóðfélagar uppfylli a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

 1. Hafa greitt að lágmarki 6 iðgjöld til sjóðsins á síðastliðnum 12 mánuðum.
 2. Hafa greitt samtals 60 iðgjöld til sjóðsins.
 3. Þiggja lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum.

Hámarkslán er 45 milljónir og lánstími er 5-40 ár, öll lán eru jafnframt án uppgreiðslugjalds. Hámarksveðhlutfall er 65% af annaðhvort kaupverði eða fasteignamat en kaupverð gildir um lán sem tekin eru þegar um fasteignakaup er að ræða en fasteignamat um lán sem tekin eru þegar ekki er um fasteignakaup að ræða.

Hægt er að blanda saman ólíkum lánsformum og ná þannig fram þeirri samsetningu sem best fellur að óskum og greiðslugetu hvers og eins.

Verðtryggð lán
með breytilegum vöxtum
Verðtryggð lán
með föstum vöxtum
Óverðtryggð lán
með föstum vöxtum
 • Vextir 1,79%
 • Vextir geta breyst á 3 mán. fresti
 • Lánsfjárhæð 1-45 m.kr.
 • Hám.veðhlutfall 65% kaupverð/fasteignamat
 • Veðhlutfall aldrei hærra en 100% af brunabótamati
 • 1. veðréttur ef yfir 50% veðhlutfall
 • Lánstími 5-40 ár
 • Jafnar greiðslur/jafnar afborganir
 • Uppgreiðanlegt hvenær sem er
 • Uppgreiðslugjald ekkert
 • Vextir 3,75%
 • Vextir fastir í 5 ár
 • Lánsfjárhæð 1-45 m.kr.
 • Hám.veðhlutfall 65% kaupverð/fasteignamat
 • Veðhlutfall aldrei hærra en 100% af brunabótamati
 • 1. veðréttur ef yfir 50% veðhlutfall
 • Lánstími 5-40 ár
 • Jafnar greiðslur/jafnar afborganir
 • Uppgreiðanlegt hvenær sem er
 • Uppgreiðslugjald ekkert
 • Vextir eru 4,20%
 • Vextir eru fastir í 3 ár
 • Lánsfjárhæð 1-45 m.kr.
 • Hám.veðhlutfall 65% kaupverð/fasteignamat
 • Veðhlutfall aldrei hærra en 100% af brunabótamati
 • 1. veðréttur ef yfir 50% veðhlutfall
 • Lánstími 5-40 ár
 • Jafnar greiðslur/jafnar afborganir
 • Uppgreiðanlegt hvenær sem er
 • Uppgreiðslugjald ekkert

Fjármálaráðgjafar Arion banka í Borgartúni 19 veita nánari upplýsingar og aðstoða varðandi allt sem viðkemur nýjum og eldri lánum. Hægt er að bóka fund eða óska eftir aðstoð á efia@arionbanki.is eða í síma 444 8960. Sjóðfélögum EFÍA býðst að nýta sér rafrænt greiðslumat Arion banka og ber lántaki kostnað af slíku mati. Að greiðslumati loknu skal fylla út lánsumsókn EFÍA.

1. Skilyrði lántöku
Sjóðfélagar EFÍA sem uppfylla eitt af eftirfarandi skilyrðum geta fengið lán úr sjóðnum:  

    a) Hafa greitt að lágmarki 6 iðgjöld til sjóðsins á síðast liðnum 12 mánuðum.
    b) Hafa greitt samtals 60 iðgjöld til sjóðsins.
    c) Þiggja lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum.

2. Vextir, verðtrygging og afborganir
Sjóðfélögum stendur til boða að taka verðtryggð lán með föstum vöxtum til fimm ára, verðtryggð lán með breytilegum vöxtum eða óverðtryggð lán með föstum vöxtum til þriggja ára eða blöndu af þessum möguleikum. Lánin eru veitt með annað hvort jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum. Falli lán til sjóðfélaga undir skilgreiningu fasteignaláns tengt erlendum gjaldmiðli stendur honum til boða að taka óverðtryggt lán með föstum vöxtum til þriggja ára.

Vextir nýrra lána og lána með breytilegum vöxtum eru endurskoðaðir á þriggja mánaða fresti, þ.e. í febrúar, maí, ágúst og nóvember. Gildandi vextir eru birtir á heimasíðu sjóðsins.

2.1 Verðtryggð lán:
Við ákvörðun breytilegra vaxta verðtryggðra lána sjóðsins er horft til breytinga á meðalávöxtunarkröfu sértryggðra skuldabréfa með meðallangann líftíma síðustu þrjá almanaksmánuði að viðbættu vaxtaálagi sem stjórn ákveður með hliðsjón af m.a. útlánaáhættu og rekstrarkostnaði sjóðsins. Stjórn áskilur sér rétt til að miða við annað viðmiðunartímabil, sem og að líta til annarra viðmiða eins og vaxta ákvarðaða af Seðlabanka Íslands og ávöxtunarkröfu af ríkisskuldabréfum á markaði.

Fastir vextir verðtryggðra lána til fimm ára eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins. Þegar kemur að endurskoðun vaxta getur lántaki valið hvort hann vill að vextir verði aftur festir í fimm ár eða breytt yfir í önnur lánsform sem bjóðast hjá sjóðnum á þeim tíma. Vextir af verðtryggðum sjóðfélagalánum með föstum vöxtum geta lægst orðið 3,75%.

2.2 Óverðtryggð lán:
Óverðtryggðir vextir lána eru ákvarðaðir af stjórn sjóðsins og bera fasta vexti til þriggja ára í senn. Hinu fyrsta tímabili lýkur þremur árum eftir fyrsta gjaldaga lánsins. Þegar kemur að endurskoðun vaxta getur lántaki valið hvort hann vill að vextir verði aftur festir í þrjú ár eða breytt yfir í önnur lánsform sem bjóðast hjá sjóðnum á þeim tíma.

3. Skuldaraskipti
Verði skuldaraskipti á láninu og nýr skuldari er ekki sjóðfélagi hækka vextir lánsins um 1,0 prósentustig. Undanþegnir þessu skilyrði eru þeir sem fá greiddan lífeyri úr sjóðnum. 

4. Lánstími, umframgreiðsluheimildir og lántökukostnaður
Lánstími er 5-40 ár og gjalddagar 4-12 á ári. Lántakendur greiða kostnað af greiðslu afborgana skv. verðskrá Arion banka.

Lágmarkslánveiting er 1.000.000 kr. og hámarkslánveiting er 45.000.000 kr.

Lánin eru uppgreiðanleg að hluta eða öllu leyti án kostnaðar hvenær sem er á lánstímanum.

Lántakandi greiðir kostnað við útgáfu skuldabréfs samkvæmt verðskrá Arion banka. Engin lántökugjöld eru vegna lána sjóðsins nema sjóðfélagi endurfjármagni sjóðfélagalán oftar en einu sinni á almanaksári. Verður sjóðfélagi þá krafinn um lántökugjald að upphæð 65.000 kr á öðrum lánum en því fyrsta sem hann tekur á almanaksárinu vegna endurfjármögnunar.

Falli sjóðfélagalán undir skilgreiningu fasteignalánalaga nr. 118/2016 um lán tengt erlendum gjaldmiðli skal hann greiða lántökugjald að upphæð 149.000 kr. 

5. Veðhlutfall
Fasteignaveð í íbúðarhúsnæði í eigu skuldara þarf að vera til tryggingar láninu eða íbúðarhúsnæði sem skuldari er að eignast samkvæmt þinglýstum kaupsamningi. Skal veðsetning nema að hámarki 65% af kaupverði samkvæmt kaupsamningi en 65% af fasteignamati þegar ekki er um fasteignakaup að ræða.

Fari lánsfjárhæð yfir 50% veðhlutfall er gerð krafa um að lánum sjóðsins sé þinglýst fremst á veðbók viðkomandi fasteignar. Veðsetning má þó aldrei vera hærri en 100% brunabótamati.

Ef fasteign sem setja á til veðtryggingar láninu er jafnframt að hluta eða öllu leyti í eigu maka sjóðfélaga eða sambúðarmaka, er áskilið að viðkomandi eigandi verði meðlántaki (samskuldari) að umbeðnu láni. Aðrir en maki sjóðfélaga eða sambúðarmaki geta ekki orðið meðlántakendur.

6. Upplýsingar með umsókn
Með umsókninni þurfa að fylgja eftirfarandi upplýsingar um íbúðarhúsnæði:  

 • Nýtt veðbókarvottorð.
 • Afrit af síðustu greiðslukvittunum af þeim lánum sem hvíla fyrir á eigninni.
 • Gögn til grundavallar verðmati fasteignar, s.s afrit af þinglýstum kaupsamningi ef um fasteignakaup er að ræða eða fasteignamat.
 • Húseignir í smíðum þurfa að vera komnar með fokheldisvottorð ásamt smíðatryggingu.
 • Upplýsingar um brunabótamat og fasteignamat.
 • Í tilfelli sjóðfélagalána sem vegna búsetu eða tekna neytenda falla undir skilgreiningu um lán tengd erlendum gjaldmiðli geta bæst við frekari kröfur um gögn. Slíkt er metið hverju sinni.

Ávallt skal meta lánshæfi og framkvæma greiðslumat í samræmi við lög nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda áður en lán er veitt. Lántaki ber kostnað af slíku mati. Komi í ljós að skuldastaða sé með þeim hætti að vafi leiki á greiðsluhæfi lántakanda getur sjóðurinn lækkað umbeðna lánsfjárhæð eða hafnað lánveitingu.

Ákvörðun um lánveitingar er tekin af lánanefnd EFÍA í samræmi við lánareglur og starfsreglur lánanefndar. Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skila til útibús Arion banka hf., Borgartúni 19, Reykjavík.

Þrátt fyrir ofangreindar lánareglur áskilur EFÍA sér rétt til að hafna lánsbeiðnum.

Samþykkt með rafrænni undirritun í kjölfar stjórnarfunds EFÍA 24. mars 2021. Reglur þessar koma í stað eldri lánareglna og taka gildi á undirritunardegi. Gilda þær um ný lán frá og með þeim degi, sem og þegar veitt lán eftir því sem við á.

 • 1. Hverjir eiga möguleika á láni?

  Sjóðfélagar EFÍA sem uppfylla eitt af eftirfarandi skilyrðum geta fengið lán úr sjóðnum:

  a) Hafa greitt að lágmarki 6 iðgjöld til sjóðsins á síðast liðnum 12 mánuðum.
  b) Hafa greitt samtals 60 iðgjöld til sjóðsins.
  c) Þiggja lífeyrisgreiðslur úr sjóðnum.

  Lánanefnd EFÍA tekur ákvörðun um lánveitingar í samræmi við lánareglur og starfsreglur lánanefndar.

 • 2. Eru eingöngu veitt lán vegna samþykkts íbúðarhúsnæðis í eigu sjóðfélaga?

  Já, fasteignaveð í íbúðarhúsnæði í eigu skuldara þarf að vera til tryggingar láninu eða íbúðarhúsnæði sem skuldari mun eignast samkvæmt þinglýstum kaupsamningi. Það er ekki veitt lán með veði í sumarbústað, ekki gegn lánsveði eða vegna ósamþykktra íbúða. Það eru hins vegar engar takmarkanir á því í hvað má nota lánið. 

 • 3. Hver er lánstími og fjöldi gjalddaga?

  Lánstími er 5 til 40 ár og gjalddagar 4 til 12 á ári. Lántakendur greiða kostnað af greiðslu afborgana skv. verðskrá Arion banka.

 • 4. Get ég fengið lán ef ég er ekki búsettur á Íslandi

  Athygli er vakin á því að samkvæmt lögum 118/2016 um fasteignalán eru lán tengt erlendum gjaldmiðlum skilgreind með eftirfarandi hætti:

  Lán sem er:

  • tilgreint í eða bundið öðrum gjaldmiðli en tekjur neytanda og eignir, sem hann ætlar til endurgreiðslu lánsins, eða
  • tilgreint í eða bundið öðrum gjaldmiðli en gjaldmiðli þess aðildarríkis sem neytandi er búsettur í.

  EFÍA getur veitt lán sem skilgreint er sem lán tengt erlendum gjaldmiðlum Falli sjóðfélagalán undir skilgreiningu fasteignalánalaga nr. 118/2016 um lán tengt erlendum gjaldmiðli skal hann greiða lántökugjald að upphæð 149.000 kr.

 • 5. Hvað er hægt að sækja um hátt lán og til hve langs tíma?

  Heildarlánveiting til sjóðfélaga er að lágmarki 1.000.000 kr. en að hámarki 45.000.000 kr. Lánin eru uppgreiðanleg að hluta eða öllu leyti án kostnaðar hvenær sem er á lánstímanum. Lánstími er 5-40 ár.

 • 6. Hvað má veðhlutfallið vera hátt?

  Veðsetning getur að hámarki verið 65% af metnu markaðsverði íbúðarhúsnæðis ef um fasteignakaup er að ræða annars 65% af fasteignamati. Fari veðhlutfallið yfir 50% er gerð krafa um 1. veðrétt. Veðhlutfall má þó aldrei vera hærra en 100% af brunabótamati.

 • 7. Hvers konar lán eru í boði?

  Sjóðfélögum stendur til boða að taka verðtryggð lán með föstum vöxtum til fimm ára, verðtryggð lán með breytilegum vöxtum eða óverðtryggð lán með föstum vöxtum til þriggja ára eða blöndu af þessum möguleikum. Lánin eru veitt með annað hvort jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum. Vextir lána með breytilegum vöxtum eru endurskoðaðir á þriggja mánaða fresti, þ.e. 15. febrúar, 15. maí, 15. ágúst og 15. nóvember. Gildandi vextir eru birtir hér.

 • 8. Hvaða gögn eiga að fylgja lánsumsókn?
  • Nýtt veðbókarvottorð.
  • Afrit af síðustu greiðslukvittunum af þeim lánum sem hvíla fyrir á eigninni.
  • Afrit af þinglýstum kaupsamningi hafi eignin skipt um eigendur á síðastliðnum 12 mánuðum, eða áætlað markaðsverð að mati sérfræðings á lánaborði Viðskiptabankasviðs Arion banka eða verðmat frá löggiltum fasteignasala sem EFÍA tilnefnir (í samráði við starfsmenn Arion banka), en sjóðurinn getur ávallt lagt mat sitt á það verðmat. Lántakandi greiðir kostnað vegna verðmats frá löggiltum fasteignasala ef um það er að ræða.
  • Húseignir í smíðum þurfa að vera komnar með fokheldisvottorð ásamt smíðatryggingu
  • Upplýsingar um brunabótamat og fasteignamat.
  • Ávallt skal meta lánshæfi og framkvæma greiðslumat áður en lán er veitt. Komi í ljós að skuldastaða sé með þeim hætti að vafi leiki á greiðsluhæfi lántakanda getur sjóðurinn lækkað umbeðna lánsfjárhæð eða hafnað lánveitingu.
  • Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skila til fjármálaráðgjafa Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík. Sjóðfélögum býðst einnig upp á að fara í gegnum rafrænt greiðslumat, nánari upplýsingar hér.
 • 9. Hvernig er umsóknarferlið?
  1. Sótt er um lán í Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík. Fjármálaráðgjafi aðstoðar við útfyllingu umsókna og kannar hvort þú uppfyllir grunnskilyrði til lántöku. Einnig er hægt að nýta sér rafrænt greiðslumat, sjá nánari upplýsingar um greiðslumat hér
  2. Gögn sem þurfa að fylgja lánsumsókn koma fram í liðnum hér næst fyrir ofan.
  3. Þegar öll gögn hafa borist er veðhlutfall reiknað út og lánanefnd metur hvort þú uppfyllir skilyrði til lántöku.
  4. Lánshæfismat er gert og greiðslumat.
  5. Fjármálaráðgjafi hefur samband við þig og tilkynnir þér niðurstöðu lánanefndar.
  6. Ef niðurstaða lánanefndar er jákvæð útbýr fjármálaráðgjafi veðskuldabréf.
  7. Þú sækir veðskuldabréf til fjármálaráðgjafa, undirritar það og ferð með í þinglýsingu. Fjármálaráðgjafi getur séð um þinglýsinguna fyrir þig, en það flýtir verulega fyrir ef þú ferð með það í þinglýsingu.
  8. Þegar lánið kemur úr þinglýsingu þarf að koma því aftur í útibúið (ef þú ferð sjálf/ur með lánið í þinglýsingu þarft þú að sækja það aftur).
 • 10. Er hægt að breyta lánstíma eftir á?

  Já, hægt er að óska eftir breytingu á lánstíma með því að óska eftir skilmálabreytingu láns. Sækja má um það í Arion banka, Borgartúni 19, 105 Reykjavík. Kostnaður við skilmálabreytingu er samkvæmt verðskrá Arion banka.

 • 11. Er hægt að greiða inn á lán og lækka höfuðstól?

  Já, hægt er að greiða inn á höfuðstól að hluta eða öllu leyti hvenær sem er, án uppgreiðslugjalds. Það er m.a. hægt að nýta úrræði ríkisstjórnarinnar um ráðstöfun skattfrjáls viðbótarlífeyrissparnaðar inn á húsnæðislán og til íbúðakaupa, nánar hér.

 • 12. Veitir lánið rétt til vaxtabóta?

  Aðeins vegna lána til kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.

 • 13. Ef tekið er lán með föstum vöxtum til 3/5 ára, hvað gerist að þeim tíma liðnum?

  Um 30 dögum áður en fastvaxtatímabilinu ( 3/5 ár) lýkur færð þú bréf sem upplýsir um að tímabilinu sé að ljúka. Ef þú aðhefst ekkert festast vextir á láni þínu aftur til 3/5 ára og þá á þeim kjörum sem eru í boði á slíkum lánum á þeim tíma. Upplýsingar um vaxtakjör á hverjum tíma má nálgast hér. Þú hefur jafnframt val um að færa þig í annað lánsform á þessum tíma án kostnaðar.

 • 14. Fellur vaxtaálag viðbótarláns niður ef markaðsverð fasteignar hækkar?

  Nei, veðhlutfall ræðst af markaðsvirði fasteignar á þeim tíma þegar lánveiting er. Hafa ber í huga að ef markaðsverð fasteignar lækkar eða lán hækkar þá fer sjóðurinn ekki fram á frekari tryggingar fyrir láninu sem þegar hefur verið veitt. Athygli er vakin á því að sjóðurinn veitir ekki lengur viðbótarlán og þ.a.l. á þessi spurning eingöngu við lán sjóðfélaga sem tóku viðbótarlán þegar slík lán voru í boði.

 • 15. Hver er kostnaður við endurfjármögnun?

  Kostnaður við skjalagerð, greiðslumat og uppgjör og afléttingu lána er samkvæmt verðskrá Arion banka. Lántökugjöld eru engin, nema endurfjármagnað sé oftar en einu sinni á almanaksári, þá er lántökugjald 65.000 kr. EFÍA innheimtir ekki uppgreiðslugjöld.

 • 16. Hækka vextir ef húsnæði er selt og nýr eigandi yfirtekur lán?

  Þú getur flutt lánið með þér á næstu íbúð, en sjóðurinn þarf að samþykkja nýtt veð. Jafnframt getur nýr eigandi yfirtekið lánið á sömu kjörum ef hann uppfyllir skilyrðin sem eru nefnd í lið 7 hér fyrir ofan. Sjóðurinn þarf að samþykkja nýtt veð. Verði skuldaraskipti á láninu og nýr skuldari ekki sjóðfélagi hækka vextir lánsins um 1,0 prósentustig.

 • 17. Hækka vextir ef maki látins sjóðfélaga yfirtekur lán?

  Nei, vextir lánsins hækka ekki þegar maki látins sjóðfélaga yfirtekur lán.

Vaxtaþróun

Hér fyrir neðan getur þú skoðað þróun vaxta á lánum EFÍA frá 1993. Vextir verðtryggðra lána með breytilegum vöxtum eru birtir mánuði fyrir gildistöku.

Nánari upplýsingar um vaxtaákvarðanir má finna í lánareglum EFÍA.

Vaxtaþróun EFÍA

Tímabil Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum
01.07.2020 1,99% 
01.10.2019 2,10%
01.04.2019 2,50%
01.10.2018 2,70%
01.04.2018 3,00%
01.12.2017 3,20%
01.10.2017 3,35%
20.03.2016 3,45%
01.01.2016 3,30%
15.02.2015 3,95%
15.01.2012 3,75%
01.02.2011 4,50%
01.03.2010 5,05%
01.07.2009 5,15%
01.12.2007 5,55%
21.09.2007 5,10%
01.05.2007 4,95%
01.06.2006 4,75%
01.05.2006 4,60%
01.04.2006 4,30%
01.01.2005 4,14%
01.10.2004
4,60%
25.06.2003 5,75%
01.12.2002 5,95%
01.12.2000 6,45%
01.03.1999 5,80%
10.03.1993
8,00%
Tímabil Óverðtryggð lán með föstum vöxtum til 3ja ára
01.07.2020  4,20% 
01.06.2020
4,60%
01.03.2020
5,05%
15.11.2019  5,40% 
30.08.2019 5,75%
01.06.2019 6,25%
01.03.2019 6,50%
01.12.2018 6,40%
01.09.2018 6,00%
01.06.2018 5,80%
01.12.2017 5,65%
28.08.2017 5,75%
01.06.2017 5,90%
24.02.2017 6,10%
25.10.2016 6,30%
01.01.2016 6,95%
Tímabil Verðtryggð lán með föstum vöxtum til 5 ára
01.01.2016
3,75%
Taflan er birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Stillingar fótspora

Hér getur þú stillt hvaða vefkökur þú vilt samþykkja á vefnum.

Lesa kökustefnu efia.is
Samþykkja valdar vefkökur